تقویم اجرایی

تقویم اجرایی حوزه امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ردیف

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

1

ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان

95/09/15

95/10/12

2

بررسی معافیت‌ تحصیلی دانشجویان

95/11/02

96/06/15

3

تشکیل پرونده ، صدور گواهینامه موقت و دانشنامه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

95/11/02

96/06/15

4

اخذ مجوز افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول از معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان پس از انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان توسط حوزه آموزش

95/11/02

95/11/30

5

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام بلند مدت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری

95/11/02

95/12/13

6

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام ضروری

95/11/02

96/01/30

7

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام کمک هزینه تحصیلی

95/11/02

96/01/30

8

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام اجاره مسکن

95/11/02

96/01/30

9

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام تأمین شهریه

95/11/02

96/01/30

10

برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

11

صدور کارت دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

 

 

                                                                                                                                     امور دانشجویی